Voorwaarden

 

Op deze webpagina vind je al onze voorwaarden terug.

Deze informatie is gebundeld per rubriek:

 • ons Privacy-beleid
 • onze e-Commerce voorwaarden
 • ons Cookiebeleid
 • onze Algemene Bepalingen van onze Algemene Voorwaarden voor cliënten van de dienstverlening van Gobinsight

Heb je nog bijkomende vragen, dan kan je terecht op n.gobin@gobinsight.be

Wij behouden ons het recht om (één van) onze bovenstaande voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via onze website aan de gebruikers gemeld. in de gevallen waarin de betrokken Overeenkomst en Algemene Voorwaarden (zie art. 2 Begrippen van de Algemene voorwaarden – algemene bepalingen) niet zouden voorzien, zal Gobinsight, naar redelijkheid, een passende regeling treffen.

 

Kan jij geen video’s bekijken? Accepteer alle cookies op Cookie instellingen of onderaan het tabblad Cookies.

Privacy

 1. Waarom deze Privacyverklaring:

Ons kantoor (hierna: Gobinsight) hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Jouw gegevens gebruiken we enkel in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetgevingen, die kaderen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

 1. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?
 • De verwerkingsverantwoordelijke van www.gobinsight.be

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke en bepalen zelf of in overleg met anderen welke persoonsgegevens wij verzamelen, het doel alsook de middelen voor verwerking van je persoonsgegevens. Onze gegevens vind je hieronder:

Gobinsight, Nicole Gobin, Hortensiastraat 5 te Antwerpen 2020 – KBO/ BTW BE- 0855.176.348, email: n.gobin@gobinsight.be en telefoon: +32 477 315 989.

 • De verwerkers

Als ondernemer moeten wij beroep doen op gegevensverwerkers, die op onze vraag (als verwerkingsverantwoordelijke) jouw persoonsgegevens verwerken. Zij zijn de gegevensverwerkers. Deze gegevensverwerkers handelen volgens onze instructies (als gegevensverantwoordelijke) en staan in voor de vertrouwelijkheid en de veiligheid van alle gegevens.

Wij doen beroep op Verwerkers voor volgende diensten:

 • Administratieve doeleinden
 • Hosting-doeleinden
 • IT-doeleinden

In sommige gevallen treden wij ook op als verwerken van persoonsgegevens, wanneer wij opdrachten uitvoeren voor derde partijen, die op onze diensten beroep doen (zoals onder meer ondernemingen, (hoge)scholen, verzekeraars, verzekeringstussenpersonen, het gerecht in het kader van gerechtelijke bemiddeling). De behandeling van onze hoedanigheid als verwerker van persoonsgegevens, valt buiten deze Privacyverklaring.

 1. Waarom worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Conform de Privacy reglementering verwerken wij jouw persoonsgegevens om volgende redenen (juridische grondslagen): op basis van

 • De uitvoering van de overeenkomst zoals met je overeengekomen, inclusief alle precontractuele stappen die we nemen met het oog op het sluiten van een overeenkomst met jou
 • Alle wettelijke regels en bepaling, die nodig zijn om je contract te kunnen beheren. We denken in het bijzonder aan alle facturatiegegevens
 • Ons legitiem belang om je op de hoogte te houden van onze activiteiten via verstuurde informatie, nieuwsbrieven en andere vormen
 • De informatie en/of jouw foto die jij achterlaat en/of upload op onze website alsook de reacties die je plaatst op onze website
 • Jouw uitdrukkelijke toestemming die je ons geeft voor het versturen van promotionele aanbiedingen
 1. Welke specifieke persoonsgegevens van je verwerken wij?

Wij verbinden ons ertoe enkel die gegevens te verzamelen, die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld worden:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornamen, adres, geboortedatum, je afbeelding (foto/video), je handtekening (ondertekende overeenkomst), klantencode, je facturatiegegevens en/of BTW nummer) en alle gegevens die kaderen binnen een echtscheidingstraject (bemiddeling of mediation) (o.m. je financiële gegevens, het kindergeld, je (on)roerende goederen, de geboortedata van je kind(eren))
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
 • Financiële gegevens (bankgegevens)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies)
 • Inhoud (tekst of ander inhoud op ingevulde formuleren, e-mail, brief of ander communicatiemiddel)
 1. Voor welke doeleinden gebruiken wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens om elke bezoeker een persoonlijke, veilige en optimale gebruikservaring te bieden. Wanneer je dus gebruik maakt van meerdere diensten, verzamelen we dus meer persoonsgegevens van je.

Gegevensverzameling is essentieel voor de goede werking van onze website alsook om onze diensten te kunnen aanbieden. Uitsluitend voor volgende doelen, verwerken wij je gegevens:

 • Het aanbieden, het beheer en verbeteren van onze dienstverlening, zowel on- als offline. Dit is met inbegrip van facturatiedoeleinden, persoonlijker beheer (videobellen) alsook het versturen van nieuwsbrieven en gelegenheidskaarten
 • De authenticatie en de toegang tot je gebruikersprofiel op onze website
 • Het aanbieden en verbeteren van onze aangeboden online digitale producten
 1. Hoe lang bewaren wij je Persoonsgegevens?

Jouw Persoonsgegevens bewaren wij zolang dit nodig is om de in punt 5 vooropgestelde doelen te bereiken. Ze worden uit onze databank verwijderd wanneer ze niet langer nodig zin om deze doelen na te streven of indien jij je recht tot verwijdering geldig uitgeoefend hebt.

 1. Cookies

Tijdens je bezoek op onze website, kunnen Cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden.

Meer informatie over ons Cookiebeleid vind je op het tabblad Cookies

 1. Welke rechten heb je?

Jouw gegevens worde verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5. Ze worden verzameld en verwerkt op een relevante, gepaste en proportionele wijze. Ze worden niet langer dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken, bewaard.

Conform de Privacy reglementering heb je volgend rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie van je persoonsgegevens
 • Recht op het wissen van jouw gegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens in sommige gevallen
 • Bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht op het intrekken van je toestemming

Om je één van je rechten te kunnen uitoefenen, moet je een aangetekende brief met je verzoek sturen naar ons adres Hortensiastraat 5 te 2020 Antwerpen. Wij antwoorden je zo snel als mogelijk en uiterlijk één maand na de ontvangst van jouw verzoek.

Het spreekt voor zich dat, wanneer je één van bovenstaande rechten wil uitoefenen, jij je op zulke manier moet kunnen identificeren zodat wij weten dat jij het bent.

In sommige gevallen hebben andere wetten en besluiten voorrang. Wij denken in het bijzonder aan de wettelijk verplichte termijnen voorzien in het kader van de bijhoudplicht voor boekhoudkundige stukken (facturen) en verzekeringsovereenkomsten.

 1. Wanneer wij over jouw Persoonsgegevens een geschil hebben

Wanneer wij een geschil hebben over de verzameling en de verwerking van jouw Persoonsgegevens, lossen wij dit in eerste instantie graag samen met je op.

Indien je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (https://www.privacycommission.be). Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

e-Commerce

Artikel 1: Onze gegevens

Gobinsight, Nicole Gobin, Hortensiastraat 5 te Antwerpen 2020 – KBO/ BTW BE- 0855.176.348

Artikel 2: Algemeen

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van onze online en/of digitale diensten.

Onderhavige voorwaarden hebben voorrang op voorwaarden van de opdrachtgever of van derden.

Artikel 3: Online betalingen

Wanneer jij een online en/of digitale dienst bestelt, ben je verplicht om onmiddellijk online te betalen. Enkel op die manier krijg je toegang tot het aangeschafte online en/of digitale dienst.

Hetzelfde geldt wanneer jij je inschrijft voor een intakegesprek, dat deel uitmaakt van een pakket of een formule.

De betaalsystemen die wij gebruiken zijn Mollie of Stripe, afhankelijk van de aangeboden dienst.

Artikel 4: Wanneer kan je afzien van je aankoop (herroepingsrecht)?

Wanneer jij als natuurlijk persoon handelt voor privédoeleinden doeleinden die m.a.w. buiten je bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen, kan je binnen de 14 dagen afzien van je aankoop. Hoewel wij graag horen waarom je van je aankoop afziet, omdat wij onze dienstverlening en onze producten daardoor kunnen verbeteren, hoef je ons daarop geen antwoord te geven.

Artikel 5: Op welke manier kan je afzien van je aankoop (herroepingsrecht)?

Wanneer jij wil afzien van je aankoop, moet ons je ons een ingevuld en ondertekend formulier per mail op n.gobin@gobinsight.be bezorgen. Je vindt het herroepingsformulier hier.
Dit ingevulde en ondertekende formulier moet ons bereiken binnen de veertien dagen na aankoop van je online en/of digitale dienst. De termijn van veertien dagen vangt aan op het moment dat je toegang krijgt tot het online of digitaal product.

Hetzelfde geldt wanneer jij je inschrijft voor een intakegesprek, dat deel uitmaakt van een formule of een pakket.

Wanneer je aan alle formaliteiten hebt voldaan om je te beroepen op je herroepingsrecht, betalen wij je binnen de 14 dagen na ontvangst van jouw melding tot herroeping van onze overeenkomst, je aankoopbedrag terug.

Maar indien je reeds gebruik gemaakt hebt van de aangeschafte online en/of digitale dienst, betalen wij je een pro rata terug in functie van
– de reeds gemaakte voorbereiding van ons intakegesprek (dossierkost van 18,00 EUR resp. 126,00 EUR per reeds opgestelde versie van een overeenkomst. De datum van opmaak in Word telt als referentie.)
of
– het reeds verbruikte deel van de module(s) (wanneer een module bijv. uit zes hoofdstukken bestaat, dan verrekenen wij de reeds begonnen hoofdstukken, m.a.w. in dit geval 1/6de per begonnen hoofdstuk). Welke hoofdstukken je reeds begonnen bent, kan je op de zgn. voortgangsbalk in jouw profielpagina zien

Het saldo storten we dan binnen de 14 dagen na ontvangst van jouw melding tot herroeping van onze overeenkomst terug.

Artikel 6: Wanneer vervalt jouw herroepingsrecht?

Jij verliest je herroepingsrecht in volgende gevallen:

 • Wanneer wij het online of digitaal product met jouw uitdrukkelijk voorafgaandelijke instemming onmiddellijk beschikbaar stellen en wanneer jij tegelijk erkend hebt dat jij je herroepingsrecht hierdoor verliest
 • Analoog, wanneer de levering van digitale inhoud die niet op materiële drager geleverd is en de uitvoering begonnen is met uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de consument en mits jij erkent hebt dat jij je herroepingsrecht hierdoor verliest.

 

Cookies

In ons cookiebeleid leggen we uit wat cookies zijn, welke soorten er zijn, hoe we ze gebruiken en wat jij ermee kan doen (jouw voorkeuren). Lees deze tekst door alvorens je cookievoorkeuren vast te beheren. Wil je meer informatie over ons en over ons privacy-beleid, klik dan op het tabblad PRIVACY.

 1. Cookies, wat zijn ze en vanaf wanneer werken ze?

Cookies zijn kleine tekst- en cijferbestanden die we opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Dit geeft ons de mogelijkheid je surfervaring te verbeteren via het onthouden van je voorkeuren.

 1. Hoe werken cookies?

Net zoals alle online diensten, gebruikt ook onze website cookies. Dit zijn vooral first- en third-party cookies.

De first-party cookies zijn meestal noodzakelijk voor de goede werking van een website en verzamelen geen persoonlijke identificeerbare gegevens.

De third-party cookies doen dit soms wel. Denk maar aan Google, Twitter, Facebook maar ook andere (grote) spelers als Mollie en Stripe (online betalingen). Ze verzamelen onze gegevens om onder meer te begrijpen hoe websites presteren, hoe bezoekers omgaan met websites, om de snelheid van websites en dus jouw surfervaring te verbeteren en ook om de voor jou relevante advertenties aan te bieden. Het spreekt voor zich dat de heel wat data bewaard wordt op Amerikaanse of andere servers en dat elke derde partij zelf verantwoordelijk blijft voor zijn eigen cookiebeleid.

Door als onderneming onder meer te kiezen voor een specifieke online dienstverlening of een bepaalde lay-out op onze website, om jouw surfervaring te kunnen verbeteren, zitten de third-party cookies automatisch inbegrepen. We denken hier bijvoorbeeld aan het gebruik van bepaalde lettertypes (Google Fonts) op onze website, aan het gebruik van de login pagina van onze online agenda, het plaatsen van onze opt-in formulieren voor onze nieuwsbrieven, enz.

Door de recente wetswijzigingen moeten heel wat Europese landen jouw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het gebruik of het opslaan van cookies.

 1. Hoe maak je een onderscheid in cookies?

Er bestaan verschillende soorten cookies. Van welke specifieke essentiële cookies onze website gebruik maakt, vind je onderaan. Hieronder geven we een overzicht van de cookies:

 • Functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat een website naar behoren werkt en worden geplaatst bij jouw bezoek van een website. Dus ook van www.gobinsight.be. Ze worden ook wel essentiële of First-party cookies genoemd en geven website eigenaars de mogelijkheid om jou een goede surfervaring aan te bieden. Deze cookies worden ingedeeld naar hun oorsprong, hun functie en hun levensduur. Denk maar aan analytische data, taalinstellingen, winkelmandjes, en andere voorkeurcookies.
 • Niet-functionele cookies: deze cookies worden ondersteund door Functionele cookies en worden gebruikt voor statistische, sociale en marketing (targeting & commercieel) doeleinden. Ze worden ook wel Third-party cookies First-party cookies kunnen eveneens targeting cookies (surfgedrag) plaatsen en dus niet-functionele cookies zijn. Hieronder vind je een overzicht van de niet-essentiële cookies:
 • Statistische cookies: deze cookies geven ons de mogelijkheid gegevens te verzamelen zoals het aantal bezoekers op onze website, welke pagina’s van onze website je bezoekt, waar je computer zich bevindt, enz. Zo is Google Analytics één van de meest gekende hulpmiddelen om statistische gegevens te verzamelen
 • Statistische cookies: deze cookies geven je de gelegenheid om bepaalde inhoud op onze website, zoals een blogartikel, te delen op sociale media
 • Marketing cookies (targeting & commerciële cookies): wanneer een website advertenties vertoont, worden marketing cookies en dus ook targeting cookies Denk maar aan Ad-Sense, dat cookies gebruikt om advertenties beter op jouw behoeftes aan te stemmen. Dit kan inhouden dat jouw voorkeuren kunnen gebruikt worden voor advertenties op andere websites
 • Commerciële cookies houden op hun beurt bij hoeveel en welke advertenties aan jou getoond werden

Van zodra er advertenties op onze website te zien zijn, mag je ervan uitgaan dat wij targeting- en commerciële cookies gebruiken.

 1. Hoe kan jij je voorkeuren in je browser beheren?

Wanneer je je cookievoorkeur wil aanpassen, geven de meeste internetbrowsers je de mogelijkheid om je eerdere cookies van de harde schijf van je computer te verwijderen en af te wijzen. Meestal vind je dit terug op de Instellingen van je favoriete webbrowser.

Wil jij je afmelden van Google-advertenties, dan doe je dit best in je Google-account.

5. Hoe kan jij je voorkeuren op onze website beheren?

Jouw voorkeuren op onze website beheer je hier: Cookie instellingen

6. Cookie lijst

Het overzicht van de gebruikte essentiële (type 0) en de niet-essentiële (type 1) cookies vind je hieronder:

CookieTypeLooptijdOmschrijving
_SS_s12 months
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-non-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non Necessary".
lang0This cookie is used to store the language preferences of a user to serve up content in that stored language the next time user visit the website.
test_cookie011 months
viewed_cookie_policy011 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Zolang onze website in verdere ontwikkeling is, wordt de lijst met cookies op regelmatige tijdstippen geactualiseerd.

 

Algemene Bepalingen

Algemene voorwaarden voor cliënten van de dienstverlening van Gobinsight: algemene bepalingen

Artikel 1: Onze gegevens

Gobinsight, Nicole Gobin, Hortensiastraat 5 te Antwerpen 2020 – KBO/ BTW BE- 0855.176.348, email: n.gobin@gobinsight.be en telefoon: +32 477 315 989.

Artikel 2: Begrippen

Hieronder worden diverse begrippen gedefinieerd, die zowel in het enkelvoud als in het meervoud gebruikt worden. Of het begrip met een hoofdletter dan wel met een kleine letter geschreven wordt, staat los van de inhoud ervan. Met andere woorden, dit maakt geen enkel verschil uit in de betekenis van het begrip.

Algemene Voorwaarden:
De Algemene Voorwaarden van Gobinsight staan in dit document beschreven, met inbegrip van alle documenten en verwijzingen naar documenten, die vermeld staan in dit tabblad en er bijgevolg deel van uitmaken.

Cliënt:
Elke natuurlijke persoon en ook rechtspersoon die gebruik maakt van de Dienstverlening van Gobinsight. Of nog: de gebruikers van de dienstverlening van Gobinsight. Dit is met inbegrip van alle vertegenwoordigers van Cliënt en de effectieve gebruiker, op wiens naam het online-Account staat (dit zijn de inloggegevens: de gebruikersnaam, en het wachtwoord) (zie artikel 4 hieronder).

Elke Cliënt moet de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben om een Overeenkomst te kunnen sluiten met Gobinsight. Indien Cliënt jonger is dan 18 jaar, vereist Gobinsight het voorleggen van een verplichte en toestemming van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.
Hetzelfde geldt voor wie enkel daden van beheer kan stellen mits wettige vertegenwoordiger.

Dienst(verlening):
Hierin zitten elke vorm vervat van actuele en nog te ontwikkelen digitale, elektronische en klassieke (offline) diensten die Gobinsight – Nicole Gobin aanbiedt. De Dienstverlening kan in volgende vormen afgenomen worden (niet limitatieve opsomming): Programma’s & Modules, Abonnementen, Online Applicaties, Website, Masterclasses, Opleidingen, Trainingen, Webinars, Events, digitale nieuwsberichten (met inbegrip van e-Books en andere digitale berichten), blogs en archieven.

Onze Dienstverlening vervangt op geen enkele wijze de lopende en/of toekomstige (para)medische hulpverlening van Cliënt, waarvoor Cliënt zelf verantwoordelijk blijft. Hetzelfde geldt voor (para)fiscale & juridische informatie, die steeds afgetoetst moet worden bij professionals gespecialiseerd in dit vakgebied.

Gobinsight:
Gobinsight, zijnde de handelsbenaming van Nicole Gobin en Nicole Gobin zelf zijn ingeschreven in het KBO onder nummer 0855.176.348 en is zelf ook gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst:
De gemaakte afspraken tussen Gobinsight – Nicole Gobin en de Cliënt, met inbegrip van de bijhorende bedragen en voorwaarden, waaronder deze Algemene Voorwaarden.

Website:
De website gobinsight.be en alle gekoppelde (sub)domeinen, waarvan Gobinsight of Nicole Gobin eigenaar is van de domeinnaam.

Artikel 3: Toepassingsgebied

3.1. Deze, onderhavige, Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op het gebruik van elke vorm van Dienstverlening van Gobinsight. In sommige situaties zijn eveneens de aanvullende bepalingen van toepassing, zoals in het volgende tabblad beschreven. Ingeval van onduidelijkheid en/of discussie hebben de aanvullende bepalingen voorrang op de algemene bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

3.2. De Algemene Voorwaarden staan ter beschikking op de website gobinsight.be/voorwaarden.

3.3. Door gebruik te maken van de Dienstverlening van Gobinsight, verklaart Cliënt akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden. Verder verklaart Cliënt een exemplaar ter zijner beschikking te zijn gesteld.

3.4. Indien een artikel van deze voorwaarden nietig zou zijn, dan volgt hieruit dat enkel het desbetreffende artikel nietig is. De overige artikelen van de voorwaarden blijven van toepassing en bindend.

Artikel 4. Inloggegevens en Account

4.1. Om gebruik te maken van bepaalde Dienstverlening van Gobinsight, is het noodzakelijk om een Account aan te maken.

Wanneer blijkt dat er geen geldige toestemming voorhanden is, wordt het Account on hold geplaatst tot wanneer de geldige toestemming voorhanden is. De minderjarige Cliënt heeft hiervoor 14 dagen de tijd.

4.2. Cliënt blijft zelf verantwoordelijk én aansprakelijk voor de juistheid, de correctheid en het up-to-date houden van alle opgegeven gegevens in zijn Account. Dit is met inbegrip van alle facturatiegegevens.

4.3. Alle Accountgegevens, de login-gegevens (o.a. gebruikersnaam, wachtwoord) worden gekoppeld aan één persoon en zijn bijgevolg zijn persoonlijk & vertrouwelijk. Ze mogen op geen enkele wijze doorgegeven, gekopieerd of uitgeleend worden aan derden.
Ook de toegang tot het Account mag nooit gedeeld worden met derden.
Eventuele gevolgschade in het nadeel van Gobinsight, blijft ten laste van Cliënt.

4.4. Gobinsight behoudt zich het recht voor om een Account op te schorten, af te sluiten of op te heffen indien bijv. misbruik blijkt zoals beschreven in artikel 4.3. of indien Cliënt laattijdig of niet betaalt. Cliënt heeft geen recht op afrekening, schadevergoeding of ristorno.

4.5. De in het vorige punt ondernomen actie door Gobinisght, staat nooit gelijk aan het beëindigen van de Overeenkomst. Cliënt dient deze op te zeggen conform de

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Onze opdracht houdt een inspanningsverbintenis in, maar wij leggen hierbij een redelijk niveau van zorg en vaardigheid aan de dag. Onze aansprakelijkheid kan enkel betrokken zijn ingeval van een bewezen of een opzettelijke fout. In geen geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor indirecte, voor immateriële (gevolg)schade. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot 90,00 EUR per geval, met een maximum van 180,00 EUR per jaar & een absoluut maximum bedrag van 270.00 EUR over een periode van drie jaar.

Indien wij verhinderd zijn onze overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren ten gevolge van een niet aan ons toerekenbare tekortkoming (overmacht), zijn wij niet gehouden tot onze verplichtingen ten aanzien van de opdracht. Wij zijn geen schadevergoeding verschuldigd.

Onder overmacht verstaan wij alle omstandigheden, onafhankelijk van onze wil, waardoor de uitvoering van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhinderd worden, zoals onder meer stakingen, lock-out, arbeidsgeschillen, brand, energiestoringen, storingen in IT-platformen, beheerssystemen, en/of (internet)netwerk of – verbinding, verlies van de inlog- en Accountgegevens door Cliënt.

Artikel 6. Intellectueel eigendomsrecht

6.1. Op elke vorm van Dienstverlening van Gobinsight (zie de niet limitatieve lijst in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden) alsook o.m. op alle (delen van) afbeeldingen, schema’s, video- en geluidsfragmenten, databestanden, kleurencombinaties en (sub)domeinnamen rusten intellectuele eigendomsrechten in hoofde van Gobinsight. Gebruik is enkel toegestaan mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Gobinsight.

6.2. Cliënt alsook derden (bijv. bezoekers van onze Website) zijn zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Gobinsight gemachtigd om (onderdelen van) de Dienstverlening (zie niet limitatieve opsomming artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden) openbaar te maken, te kopiëren, te multipliceren, te verdelen of anderszins te exporteren in Nederlandse (digitale) documenten en evenmin in een vertaling in eender welke andere taal.

6.3. Het toch schenden van artikelen 6.1. en 6.2. van deze Algemene voorwaarden leidt automatisch en onlosmakelijk tot een schadevergoeding, die Cliënt en/of de betrokken derde(n) verschuldigd zijn aan Gobinsight, met een minimum van 2700,00 EUR per vermelde vorm in artikel 6.1. en 6.2.

Artikel 7: Privacy

Wij houden aan uw privacy en de privacy van uw cliënteel. De gegevens die ons via onze overeenkomst toevertrouwd worden, worden vertrouwelijk behandeld. Indien van toepassing, zullen deze gegevens op uw verzoek worden gebruikt met het oog op verzekeringsoffertes en zullen met het oog hierop meegedeeld worden aan verzekeraars en kredietverschaffers. Offertes zullen in naam en voor rekening van de opdrachtgever en via zijn beheerssystemen, zijn offertemodules of via zijn contacten bij verzekeraars en kredietverschaffers opgemaakt worden.

Meer informatie over ons Privacy beleid vind je terug op onze website gobinsight.be/voorwaarden.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Elke overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van betwisting en geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen – afdeling Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

error: Deze inhoud is beschermd door auteursrechten